OBJECTIUS i MÈTODE

El nostre principal objectiu és facilitar i permetre el desenvolupament de cada alumne/a, en un entorn tranquil per reduir l’ansietat. Perquè així pugui donar el millor d’ella o ell mateix. Així podem assegurar que pugui ser una persona integrada i valorada dins la nostra societat.

Pretenem arribar a que els nostres alumnes GAT no necessitin (o disminueixi molt) el suport terapèutic i puguin tornar tots els dies de la setmana la seva escola ordinari.

Els objectius específics per GAT Tot Teràpia són:

  • Dotar d’intervenció especialitzada el dia a dia dels nens/es amb TEA.
  • Aconseguir un model integral i inclusiu pels alumnes amb necessitats educatives especials.
  • Crear un model de tractament específic, d’alta qualitat i excel·lència per donar suport a famílies amb fills/es amb TEA al llarg de la vida (infantil, adolescència i vida adulta).
  • Formar i assessorar professionals interessats en el camp dels Trastorns de l’Espectre Autista, sota el nostre model d’intervenció.

El nostre mètode GAT sorgeix de la idea que els pares són els experts i coneixedors de les necessitats dels seus fills/es. Per això partim de la percepció del nen/a i el suport familiar per influir en les seves capacitats i necessitats individuals.

El nostre treball és holístic i transdisciplinari, compta amb la coordinació d’una psicòloga i el suport de la logopeda, el terapeuta ocupacional (integració sensorial) i la fisioterapeuta. Oferim qualitat en totes les àrees de la nostra intervenció: comunicació, relació, cognició, conducta, emoció, sensorial i corporal, neurològica, relació.

Mètodes que comparteixen la nostra visió tenen la nostra preferència com: TEACCH®, SCERTS®, DIR FLOORTIME®, RDI, HANEN®, NEUROLOGIA FUNCIONAL, TERAPIA OCUPACIONAL.